دریغ و درد از مر گ نا گهانی تو

.

.

روحش شاد و یادش گرامی باد