افتادن در خت بر روی ماشین سوای 
.
.
خوش بختتانه  اتفاق های جانی  رخ نداده است خدا وا قعا رحم کرده...