راست میگه این ها چیه تو خیابون  نصب می کنید

مگه میشه مگه داریم