در کره تولید شد  

برا ی ما ایرانیا جنگ در مقابه با امریکا...

ههههه